Over Bart Lammers

Bart Lammers (1951) werkt sinds 1990 als zelfstandig ontwikkelaar en projectleider. Voorafgaand hieraan werkte hij als opbouwwerker en verpleegkundige en deed hij in de afzonderlijke sectoren ruime  ervaring op, zowel in de fysieke, gebouwde, omgeving als in de zorg voor mensen met een krasje . Vanaf 1990, lang voordat het gemeengoed werd, legt hij zich toe op de samenhang tussen zorg en wijkontwikkeling.

Bart Lammers is in hart en ziel een ontwikkelaar, gedreven door inhoud en visie. Een visie die zich vooral laat kenmerken door twee zaken: uitgaan van het dagelijks leven van mensen die hulp of zorg nodig hebben, en het doorbreken van sectoraal en categoraal denken en doen.

Andere zaken die de persoon en zijn werkwijze karakteriseren: samenbrengen, ideeën ontwikkelen, onderzoek doen, concrete uitwerkingen maken en opstarten. Maar ook: sturing geven, kwartier maken, onderhandelen met overheden en ziektekostenverzekeraars, financiering regelen en tot slot: overdragen.

De laatste 5 jaren, tot januari 2014, was hij betrokken bij Buurtzorg Nederland. In opdracht van Buurtzorg heeft hij Buurtdiensten opgezet (zie www.buurtdiensten.nl) en BuurtzorgT (www.buurtzorgt.nl). Vanuit Buurtzorg advies heeft hij Jeugdzorg in de buurt opgezet in opdracht van 5 jeugdzorgorganisaties en diverse adviestrajecten begeleid voor zowel gemeenten als intramurale organisaties.

Samen met Simon Franke (Trancity) en Arnold Reijndorp( bijzonder hoogleraar grootstedelijke sociologie) heeft hij de Stadswijkstudies opgezet (ziewww.trancity.nl).

 

Enkele projecten van Bart Lammers tot 2008

De WMO-Wijkaanpak

In samenwerking met het ministerie van VWS werkte Bart Lammers i.s.m. de DSP-groep aan het traject WMO-Wijkaanpak. In 9 wijken in Nederland werden projecten ontwikkeld die invulling gaven aan het eerste prestatieveld WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning); leefbaarheid & sociale cohesie.
Voor uitgebreide achtergrond informatie en publicaties: www.dsp-groep.nl

Verbinden

Verbinden is een actueel maatschappelijk onderwerp. De gemeente Amsterdam heeft in 2009 Bart Lammers gevraagd om een agenda op te stellen van geslaagde initiatieven op dit thema. Er is een lijst opgesteld met ruim 200 initiatieven in de stad die zich bezig houden met het thema verbinden. Daarnaast is het idee van de sociale broedplaats verder uitgewerkt.

Anatomisch Theater

Bart Lammers heeft in 2008 van de RVVZ (Innovatiefonds van de zorgverzekeraars) geld ontvangen om in Almere trainingen met theatervormen te ontwikkelen voor uitvoerend werkers actief wijken voor Multi problem gezinnen, georganiseerd in integrale teams. Dit zijn teams waarin professionals werken uit de zorg, woningbouwcorporaties, politie, mantelzorg en leger des heils. De trainingen werden in najaar 2008 gehouden en hadden tot doel uitvoerend werkers te leren samen te werken in wijken. De Gemeente Almere wil deze teams over heel Almere uit rollen. Deze trainingen waren eveneens bedoeld om ideeën aan te leveren voor een scholing- en trainingsprogramma voor geheel Almere.

De Emancipatiewijk

In veel wijken in Nederland worden door corporaties en opleidingen (roc en vmbo) pogingen ondernomen om duurzaam werk te scheppen en de praktijk van het leren op wijkniveau beter te organiseren.
Ontstaan vanuit de kopgroep maatschappelijk vastgoed (www.de-kopgroep.nl) werkten 6 corporaties en ROC’s samen om hun projecten meer kans van slagen te geven. Bart Lammers heeft samen met Jasper van der wal (www.jaspervanderwal.nl) ondersteuning en begeleiding gegeven. Voor Kei, kenniscentrum stedelijke vernieuwing, zijn de bevindingen van dit project in een brochure opgeschreven.
Meer hierover op de website van Kei

Integrale dienstenteams

Bart Lammers heeft in 2005 gewerkt aan een aantal projecten rond integrale (gebiedsgerichte) teams. Teams van verzorgenden en verpleegkundigen die gebiedsgericht werken voor ouderen, verstandelijk, lichamelijk en psychisch gehandicapten. Tot op heden worden deze groepen bediend door verschillende, sectoraal werkende organisaties. Het werken met integrale dienstenteams kan een antwoord zijn op de verschraling van de zorg, is klantvriendelijk en efficiënt.
Bart Lammers was projectleider van de landelijke leerwerkplaats integrale dienstenteams i.s.m. het NIZW (nu: Vilans). In deze leerwerkplaats werd kennis en ervaring uitgewerkt en werkten deelnemers aan de verdere ontwikkeling van het concept integrale dienstenteams. Hierover verscheen in december 2005 de publicatie integrale teams bij NIZW/Vilans
Lees verder op de website van Vilans

Onder de mensen

In 2007/2008 is samen met de Universiteit van Amsterdam (Faculteit sociologie, Jan Willem Duyvendak), en DSP-groep door Bart Lammers gedurende 3 jaar onderzoek gedaan naar het effect van de vermaatschappelijking van de zorg op herstructureringswijken en vice versa. Vanuit de zorg wordt de wijk vaak gepresenteerd als medicijn, als kuuroord. Maar is dat ook wel zo? Het onderzoek werd uitgevoerd in Zwolle, Hilversum en Amsterdam.
Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Kenniscentrum Grote Steden (Nicis) in het kader van STIP (stedelijk innovatieprogramma).
Meer informatie op de website van Nicis

Impulsteam

Bart Lammers is vanaf 2004 tot 2008 lid geweest van het impulsteam van het ministerie van VROM in het kader van de 56 wijken aanpak. Het aandachtsgebied waarvoor hij inzetbaar was,was de relatie sociaal - fysiek, met als specifiek aandachtsgebied wonen, welzijn, zorg en onderwijs. In het kader van het impulsteam is een publicatie verschenen over de kosten en baten van investeren in maatschappelijk vastgoed.
Zie ook op de website www.bouwstenenvoorsociaal.nl